Szanowni Państwo,

jubileusz 70-lecia Instytutu stanowi doskonałą okazję do podsumowania osiągnięć, do wytyczenia nowych kierunków rozwoju jednostki, do odpowiedzenia na pytanie, jakie są oczekiwania branży naftowej wobec Instytutu i czy zdołamy je spełnić. To także sposobność do zastanowienia się nad trudnościami, z jakimi borykamy się w codziennej pracy, i nad ich eliminacją – lub co najmniej ograniczeniem.

Mamy świadomość, że obecny rozwój Instytutu wykorzystuje dorobek wielu pokoleń ludzi zatrudnionych w nim na przestrzeni 70 lat. Ludzi, którzy niejednokrotnie najlepsze lata swojego życia poświęcili na tworzenie nowoczesnej i dobrze wyposażonej jednostki. Ludzi, którzy poprzez wdrażanie wyników swojej pracy mieli wpływ na rozwój krajowego przemysłu naftowego i gazowniczego. Tym wszystkim Pracownikom w dniu dzisiejszym oddajemy hołd.

Dzisiaj kolejne pokolenie młodych, dobrze wykształconych i zaangażowanych osób przejmuje funkcje zarządcze w Instytucie – taka jest prawidłowość dziejowa. Najważniejsze jest to, by dla wszystkich – niezależnie od czasów, w jakich pracują, wykształcenia czy doświadczenia – dobro Instytutu i jego rozwój stanowiły nadrzędny cel.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Instytutu Pracownikom życzę, by:

 • byli niewyczerpanym źródłem pomysłów nowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających wpływ na rozwój przemysłu naftowego, przekładających się także na duże zlecenia dla Instytutu;
 • potrafili podejmować mądre decyzje, wykorzystując swą bogatą specjalistyczną wiedzę i kompetencje, stojąc zawsze na gruncie prawdy i prawości;
 • realizowali swoje marzenia zawodowe, podnosili kwalifikacje, zdobywali stopnie i tytuły naukowe oraz tworzyli piękny, wspólny dom;
 • patrzyli w przyszłość z optymizmem, z pogodą ducha i radością, bo wspólnie wszystkie kłopoty i trudności można jakoś ogarnąć i zminimalizować;
 • posiadali także inne – oprócz pracy zawodowej – zainteresowania, żyli pełnią dnia codziennego, nie tracili czasu na spory i zwady, mieli choć jedną taką parę oczu, w którą niezależnie od wieku mogą patrzeć z ogromnym zaufaniem, i zawsze potrafili wybrać między tym, co ważne, a tym, co najważniejsze – by byli po prostu szczęśliwymi ludźmi.

 

Maria Ciechanowska

Dyrektor Instytutu

 

Kalendarium

Instytut Nafty i Gazu jest jednym z najstarszych w Polsce instytutów naukowo–badawczych.
Jego historia datuje się od 29 listopada 1944 r., gdy Państwowy Urząd Naftowy wydał dokument upoważniający do zorganizowania Instytutu Naftowego z siedzibą w Krośnie.

 • 19457 stycznia
 • 1948
 • 1952marzec
 • 1958wrzesień
 • 1962
 • 1963
 • 197531 grudnia
 • 20041 lutego
 • 20081 stycznia
 • 201324 października

7 stycznia 1945 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Instytutu Naftowego, który rozpoczął intensywną działalność na rzecz krajowego górnictwa nafty i gazu.

W roku 1948 Instytut Naftowy został przeniesiony do Krakowa, a w Krośnie pozostał jego Oddział, działający jako część Instytutu do dnia dzisiejszego.

W marcu 1952 r. w Warszawie zostało utworzone Centralne Laboratorium Gazownictwa (CLG). W 1970 roku Laboratorium przeniesiono do Krakowa, a w 1972 roku na bazie CLG utworzony został Instytut Gazownictwa z siedzibą w Krakowie i Oddziałem w Warszawie.

We wrześniu 1958 r. trzy zakłady Instytutu Naftowego zajmujące się problematyką przerobu ropy naftowej przeniesiono do dużego, nowoczesnego kompleksu laboratoriów w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1 i podporządkowano Ministerstwu Przemysłu Chemicznego, jako Centralne Laboratorium Technologii Nafty (CLTN).

W roku 1962 CLTN połączono z Centralnym Laboratorium Produktów Naftowych w Warszawie.                                                           

W roku 1963 Rada Ministrów nadała CLTN nazwę Instytut Technologii Nafty, tworząc jednostkę w randze instytutu naukowo–badawczego.

31 grudnia 1975 r., w wyniku połączenia Instytutu Naftowego z Instytutem Gazownictwa, utworzony został Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą przy ul. Lubicz 25A w Krakowie oraz z Oddziałami w Krośnie, i w Warszawie.

W dniu 1 lutego 2004 r., rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zmienił nazwę na Instytut Nafty i Gazu.

1 stycznia 2008 r., na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. Instytut Technologii Nafty włączono do Instytutu Nafty i Gazu. Od tego dnia działalność Instytutu obejmuje całokształt działań związanych z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych.

W dniu 24 października 2013 r. rozporządzeniem Rady Ministrów Instytutowi Nafty i Gazu nadano status państwowego instytutu badawczego. Od tego dnia Instytut używa nazwy "Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy".

GŁÓWNY SPONSOR JUBILEUSZU
GŁÓWNI PARTNERZY JUBILEUSZU
SPONSOR JUBILEUSZU
Gas-System S.A.
PARTNERZY JUBILEUSZU
ORLEN Upstream Sp. z o.o.
EuRoPol GAZ SA
Polskie LNG Sp. z o.o
Orlen Południe
Patronaty medialne
Gazeo.pl
Przemysł Chemiczny
Radio KRK